Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Με το νέο νόμο, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο χωρίς υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού ότι δεν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή στο ακίνητο και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια.

Οι ποινές που προβλέπονται για ιδιοκτήτες, συμβολαιογράφους, μηχανικούς κ.α. που παραβλέπουν τις ανωτέρω αυθαιρεσίες, είναι βαρύτατες

Για όλα τα ρυθμιζόμενα αυθαίρετα για 30 χρόνια δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης, διατήρησης ή άλλες κυρώσεις, θα υπάρχει σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας και θα μπορούν να γίνονται επισκευαστικές εργασίες αρκεί να μην αυξάνουν τον κτιριακό όγκο του αυθαίρετου κτίσματος..

Ο νόμος αυτός δίνει τη δυνατότητα να εξαιρεθούν από την απαγόρευση αυτή όσα ακίνητα ενταχθούν προς τακτοποίηση/ρύθμιση.

Το γραφείο μας θα σας κατευθύνει και θα σας ενημερώσει για τη δυνατότητα τακτοποιήσεως του αυθαιρέτου σας και τα απαραίτητα βήματα για την Α' και Β' φάση καθώς και για τον υπολογισμό του προστίμου σας.

Η αμοιβή του γραφείου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύνταξης του φακέλου (Β' φάση) εξαρτάται από το μέγεθος της οικοδομής, την απαίτηση ή όχι για σχέδια του αυθαιρέτου και την ανάγκη συντάξεως η όχι τοπογραφικού. Αν έχετε διαθέσιμα σχέδια αυτό, είναι θετικό και μειώνει την απασχόληση μας, επομένως και το κόστος της αμοιβής. Η αμοιβή μας προσαρμόζεται αναλόγως των αναγκών του αυθαιρέτου.

Νόμος 4014/2011
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=Y1xOrJ90MSE%3d&tabid=506&language=el-GR

Αποφάσεις Διαδικασίας Ηλεκτρονικής Υποβολής και Διαδικασίας Είσπραξης και Απόδοσης του Παραβόλου (ΦΕΚ 2167 Β 27.09.2011
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=VusmRHVaXTY%3d&tabid=762&language=el-GRΤα 5 σημεία της διαδικασίας, ένταξης στη Ρύθμιση Αυθαιρέτων

Ο πολίτης απευθύνεται σε μηχανικό που έχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ. Ο μηχανικός πραγματοποιεί αυτοψία, συλλέγει τα στοιχεία που απαιτούνται για την συμπλήρωση της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση και υπολογίζει το «προσωρινό πρόστιμο»

Ο μηχανικός συμπληρώνει και υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση και το σύστημα εκδίδει έναν «μοναδικό αριθμό» για το αυθαίρετο, εντολή για πληρωμή του κατάλληλου «τέλους υπαγωγής» στη ρύθμιση (παραβόλου), καθώς και το ύψος των πληρωμών σε σχέση με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλεγεί.

Το τέλος καταβάλλεται (και ηλεκτρονικά μέσω web banking) σε Τραπεζικό ίδρυμα της επιλογής του. Η πληρωμή πιστοποιείται αυτόματα και ενεργοποιείται η διαδικασία ένταξης. Ακολουθούν οι πληρωμές των δόσεων για τις οποίες ενημερώνεται αυτόματα το σύστημα, με την πρώτη από αυτές να καταβάλλεται μέχρι την 22α Δεκεμβρίου 2011. Στον πολίτη δίνεται κωδικός που θα του επιτρέπει την ενημέρωσή του για την καταχώρηση των δόσεων και το οφειλόμενο υπόλοιπο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Συγκεντρώνονται ή συντάσσονται τα απαιτούμενα σχέδια και άλλα στοιχεία Βάσει αυτών γίνεται ο υπολογισμός του «τελικού προστίμου» και ο επαναπροσδιορισμός του ποσού των δόσεων από το σύστημα.

Ο μηχανικός το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων και σχεδίων στο σύστημα ηλεκτρονικά μέχρι την 31η Μαρτίου 2012. Με τη διαπίστωση της πληρότητας αυτών, εκδίδεται αυτόματα «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ». Πρόκειται για τυποποιημένο έντυπο στο οποίο θα αναφέρονται όλα τα στοιχεία του ενταγμένου στη ρύθμιση αυθαιρέτου. Η βεβαίωση είναι απαραίτητη για τη μεταβίβαση του αυθαιρέτου. Αν ο πολίτης θελήσει την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας και έκδοση της βεβαίωσης, τότε στο ενδιάμεσο διάστημα μέχρις ότου το σύστημα ετοιμαστεί για την ηλεκτρονική υποβολή μελετών και λοιπών στοιχείων, η πληρότητα θα βεβαιώνεται με ηλεκτρονική δήλωση του μηχανικού «…ότι έχει στη διάθεση του όλες τις μελέτες και λοιπά στοιχεία, με υποχρέωση να τα υποβάλλει ηλεκτρονικά και μέχρι τις 31 Μαρτίου 2012 μετά την ειδοποίησή του ότι το σύστημα δέχεται πλέον ηλεκτρονικά αρχεία δικαιολογητικών και μελετών…»

 Απαιτούμενα δικαιολογητικά αυθαιρέτων

Παραθέτουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την Β' φάση της τακτοποίησης του αυθαιρέτου: 

1. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986

2. Ατομικά στοιχεία

3. Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)

4. Δημόσια οικονομική υπηρεσία (ΔΟΥ)

5. Αριθμός και έτος οικοδομικής άδειας

6. Εμβαδόν και χρήση της κατασκευής

7. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατασκευής

8. Ακίνητο κυρίας και μοναδικής κατοικίας

9. Δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις της παρ. 3 του αρ. 23

10. Τελευταία δήλωση του εντύπου Ε9

11. Τεχνική έκθεση μηχανικού

12. Περιγραφή αυθαίρετης κατασκευής

13. Χρήση και εμβαδόν

14. Φωτογραφίες της οικοδομής

15. Στέλεχος του τοπογραφικού διαγράμματος

16. Σχέδια της οικοδομής σε κλίμακα 1:100

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται επίσης αναλυτικότερα και στο άρθρο 24 παρ. 2 του ΦΕΚ

Οικο-δόμηση Ο.Ε.
Βασιλική Βρεττού - Κατερίνα Τσιγκάνου
Αναστασοπούλου 6 Κυπαρισσία 245 00 Μεσσηνία
Τηλ.: +302761062070, +302761062071, ΦΑΞ: +302761062072